Algemene voorwaarden

 

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Deex. Door gebruik te maken van de online programma's van Deex waaronder de websitebouwer, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

Laatst bijgewerkt: 12/08/2020

Deex, algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

 

1.1 Hier vind je de algemene voorwaarden van Deex. Hierin worden de rechten en plichten geregeld in verband met het gebruik van Deex en alle diensten, bijkomende applicaties, services, en functies aangeboden door Deex.

 

1.2 Voor het gebruik van Deex zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing. Voorwaarden die tegenstrijdig zijn met onze algemene voorwaarden of hiervan afwijken zullen niet worden erkend. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal hier niet van worden afgeweken.

 

 

2. Onze diensten

 

2.1 Deex stelt een online dienst ter beschikking waarmee de gebruiker een account kan aanmaken. Binnen dit account is het mogelijk om pagina’s voor een website aan te maken, te bewerken en te beheren. Met de ter beschikking gestelde dienst is het voor de gebruiker mogelijk om een eigen website te exploiteren, content te plaatsen en het ontwerp van de website aan te passen.

 

2.2 Deex biedt zijn dienst aan in meerdere pakketten. Deze pakketten zijn wisselend en de functionaliteiten kunnen per pakket variëren. De actuele pakketten met bijbehorende functionaliteiten vind je op https://deex.nl/pakketten

 

2.3 De gratis services en diensten aangeboden door Deex kunnen te allen tijde beëindigd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht om verder gebruik te blijven maken van deze service.

 

2.4 In bepaalde pakketten kan Deex reclame plaatsen op openbare pagina’s. De gebruiker is niet bevoegd deze reclame te bewerken, verwijderen of af te schermen.

 

2.5 Deex behoudt zich het recht om diensten of functies te wijzigen, uit te breiden, te verbeteren of verwijderen. In het bijzonder wanneer dit bijdraagt aan de technische vooruitgang, dit noodzakelijk lijkt om misbruik te voorkomen of om de veiligheid te verbeteren.

 

2.6 De uitstraling en vormgeving van het beheergedeelte (bijv. Het CMS of het dashboard) is uitsluitend de verantwoordelijkheid voor Deex. Deex kan productgerelateerde advertenties tonen binnen het beheergedeelte en andere gesponsorde of commerciële inhoud. Om de tevredenheid van gebruikers te monitoren behoudt Deex zich het recht om enquêtes in het beheergedeelte van de website en/of via e-mail aan de gebruiker te sturen.

 

 

3. Beschikbaarheid en onderhoud

 

3.1 Wij zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat onze diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen kunnen worden gebruikt. Deex biedt geen garanties voor kwaliteit en beschikbaarheid.

 

3.2 De gebruiker is zich ervan bewust dat het door technische redenen of externe factoren(bijv. Stroomstoring, netwerk storingen, uitval van het communicatienetwerk hardware en software fouten) niet mogelijk is ononderbroken beschikbaarheid te garanderen.

 

3.3 Een tijdelijke onderbreking is geen grond voor aanspraak op garantie of een reden tot opzegging op bijzondere gronden.

 

3.4 Deex wordt actief onderhouden. Indien er verwacht wordt dat onderhoud leidt tot een beperking in de beschikbaarheid, wordt dit indien mogelijk vooraf gecommuniceerd. Gepland onderhoud wordt zo veel mogelijk uitgevoerd op momenten dat het gebruik relatief laag is. Onderhoud wat plaatsvindt in verband met calamiteiten kan op elk moment plaatsvinden zonder aankondiging vooraf.

 

3.5 Deex kan regelmatig functionaliteiten aanpassen. Het is mogelijk dat dergelijke aanpassingen het functioneren en beheren van jouw website verandert. 

 

 

4. Algemene verplichtingen gebruiker Deex

 

4.1 Deex is een platform waarop het mogelijk is zelf een website te maken, te ontwerpen en te publiceren en dit zelfstandig aan te passen.

 

4.2 Voor het gebruik van Deex is het nodig om je te registreren. Na het afronden van de registratie is het direct mogelijk om in te loggen en de dienst te gebruiken.

 

4.3 De toegang tot het account wordt afgeschermd middels een gebruikersnaam en wachtwoord gekozen door de gebruiker.

 

4.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het afschermen van het account tegen onbevoegden en dient zorgvuldig om te gaan met de gegevens, waaronder in het bijzonder het wachtwoord en dient deze strikt geheim te houden.

 

4.5 Deex mag ervan uitgaan dat alles wat binnen jouw account gebeurt, na aanmelding middels gebruikersnaam en wachtwoord onder jouw toezicht en leiding gebeurd. Je bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen en inhoud binnen het account, tenzij je hebt gemeld dat een andere jouw wachtwoord kent zonder jouw toestemming.

 

4.6 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle content geplaatst op de website gebouwd in Deex of hieraan is gekoppeld. Deex is niet verplicht inhoudelijk websites te controleren op het gebruik van onjuiste informatie of het overtreden van de wet.

 

4.7 De gebruiker op Deex is zelf verantwoordelijk zich te houden aan alle wettelijke bepalingen, in het bijzonder voor het exploiteren van een website of webshop.

 

4.8 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van contactgegevens op de eigen website. Dit dient uiterlijk te gebeuren bij het publiceren van de website zodra deze voor derden zichtbaar is. Hierbij dienen de wettelijke bepalingen in acht te worden genomen.

 

4.9 Deex maakt geregeld back-ups (reservekopieën) van de webservers. De gebruiker van Deex is zelf verantwoordelijk voor individuele pagina’s en content geplaatst op de website. Individuele pagina’s en/of content kan via door ons gemaakte back-ups niet worden hersteld. Het opslaan en beveiligen van content is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker dient zelf geregeld een back-up te maken van content om verlies te voorkomen.

 

 

5. Aanvragen domeinnaam

 

5.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Deex vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Voor de registratie van andere top-level domeinen gelden de relevante voorwaarden van de instantie die ze heeft toegewezen. Hier dienen de voorwaarden te worden opgevraagd.

 

5.2 Deex is niet aansprakelijk voor het verliezen van het recht op een domeinnaam of het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd/verkregen. Tenzij in het geval van opzet of grove nalatigheid van Deex.

 

5.3 Wanneer de gebruiker een domeinnaam wil wijzigen of een nieuwe domeinnaam wil aanvragen is Deex gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen voor zowel het nieuwe domein als voor het reeds bestaande domein voor zolang de overeenkomst geldt. Dit is ook van toepassing bij een verhuizing van een domeinnaam naar Deex.

 

 

6. Gebruiksregels

 

6.1 Het is verboden Deex te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet en regelgeving, andere toepasselijke wet en regelgeving of die inbreuk maken op rechten van derden.

 

6.2 Het is de gebruiker verboden om het volgende te plaatsen, te delen of op elke andere mogelijke manier te verspreiden bij het gebruik van Deex:

 

  • Pornografische, onzedelijke of obscene content;
  • Content, diensten en/of producten die in strijd zijn met de wet of neerkomen op oplichting en bedrog;
  • Content waarmee oorlog, terreur en ander geweld tegen mensen of dieren wordt verheerlijkt of gebagatelliseerd;
  • Content waarmee andere gebruikers of derden op grond van leeftijd, etnische of sociale afkomst, taal, religie, lichamelijke of mentale beperking, geslacht, seksuele oriëntatie etc. worden beledigd of belasterd;
  • Content of communicatie die geschikt is om racisme, radicalisme, fascisme, fanatisme, haat, fysiek of mentaal geweld of wederrechtelijke handelingen te bevorderen of te ondersteunen (expliciet of impliciet) of op andere wijze inbreuk te maken op de goede zeden;
  • Content die geschikt is om anderen te beledigen, verloochenen, bedreigen of belasteren;
  • Content, diensten en/of producten die beschermd worden door de wet of door rechten van derden (bijv. auteursrechten) zonder daartoe uitdrukkelijk bevoegd te zijn.
  • Kwaadaardige inhoud zoals spyware of virussen

6.3 Deze verplichtingen gelden ook voor alle door de gebruiker geplaatste hyperlinks (verwijzingen) op de website

 

6.4 Elke handeling die het storingsvrij functioneren van Deex kan aantasten is verboden.

 

6.5 Als Deex constateert dat bovengenoemde voorwaarden worden overtreden of hierover een klacht ontvangt mag Deex zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen

 

6.6 Wanneer naar het oordeel van Deex schade, hinder of enig ander gevaar ontstaat voor het functioneren van systemen of het netwerk van Deex, derden en/of de dienstverlening via internet, is Deex gerechtigd alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig worden geacht om het gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

6.7 Deex is gerechtigd aangifte te doen bij het constateren van strafbare feiten.

 

6.8 Schade als gevolg van overtredingen van deze voorwaarden kan Deex op je verhalen. Je vrijwaart Deex van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

 

6.9 Tenzij anders overeengekomen is er geen expliciete maximum aan de hoeveelheid inhoud, opslagruimte of dataverkeer. Indien Klant excessief veel gebruikt zal Deex contact opnemen met Klant om een passende oplossing te vinden.

 

6.10 Het is niet toegestaan om de advertenties, die door Deex getoond kunnen worden op gratis websites, te verbergen of blokkeren.

 

6.11 De Gratis gebruiker heeft niet het recht om een extern gehost domein naar zijn Deex website om te leiden resp. de Deex website op een externe website te tonen (bijvoorbeeld integratie via frame of iframe).


 

7. Intellectueel eigendom

 

7.1 Alle informatie, afbeeldingen, software behorende bij de website of dienst Deex is het intellectueel eigendom van Deex. Dit mag op geen enkele manier worden gekopieerd of gebruikt zonder specifieke schriftelijke toestemming van Deex, tenzij dit wettelijk is toegestaan.

 

7.2 Alle informatie die je opslaat of verwerkt via Deex is en blijft jouw eigendom. Deex heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten. Het intrekken van dit gebruiksrecht kan door het verwijderen van de desbetreffende informatie en/of het beëindigen van de overeenkomst.

 

7.3 Wanneer je informatie stuurt naar Deex voor bijvoorbeeld feedback, een fout of een suggestie, geef je Deex onbeperkt en voor onbepaalde tijd gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de dienst. Uitzondering hierop is informatie die je nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

7.4 Deex neemt alleen kennis van gegevens die je opslaat en/of verspreidt wanneer dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of dit verplicht is door een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

 

  

8. Betalingsvoorwaarden

 

8.1 Voor het gebruik van betaalde pakketten en bepaalde diensten is de gebruiker een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding dient voorafgaand aan de looptijd te worden voldaan.

 

8.2 Deex biedt verschillende betaalmogelijkheden afhankelijk van de gekozen pakketten en looptijd. De betaalmogelijkheden zijn te vinden in bij de productinformatie en/of tijdens het bestelproces.

 

8.3 Facturen voor betaalde pakketten en/of diensten ontvangt de gebruiker in PDF-formaat en zijn tevens in te zien en te downloaden via het beheersysteem.

 

8.4 Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen volledig te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

 

8.5 Tenzij nadrukkelijk anders vermeld zijn alle door Deex genoemde bedragen exclusief omzetbelasting en eventuele andere overheidsheffingen.

 

8.6 Betalingen aan Deex worden afgewikkeld via een externe financiële dienstverlener. Dit is onder andere Mollie. De gebruiker verklaart ermee akkoord te zijn dat deze dienstverlener betalingen afschrijft en dat betalingen aan de financiële dienstverlener worden gedaan.

 

8.7 Indien de gebruiker gebruik maakt van een betaalmethode waarmee de kosten van verlenging automatisch kunnen worden afgeschreven, zal Deex het verschuldigde factuurbedrag automatisch afschrijven (SEPA-incasso) van de door de gebruiker bevestigde rekening waarmee de eerste betaling is voldaan. Indien automatische afschrijving niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een betaallink van Deex. De betaling dient binnen 14 dagen te geschieden. Door het kiezen van de betaalmethode automatisch incasso (automatische afschrijving) stemt de gebruiker ermee in dat het verschuldigde bedrag periodiek wordt afgeschreven.

 

8.8 Indien de gebruiker een incasso ten onrechte, terwijl er een betaalverplichting is, storneert (terugboekt) zijn de eventuele kosten voor het storneren van rekening voor de gebruiker en is Deex gerechtigd deze kosten door te berekenen. Deze kosten bedragen in ieder geval €7,50, maar zijn niet tot dit bedrag beperkt.

 

8.9 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is Deex gerechtigd om per direct de geleverde diensten te beëindigen tot er wel aan de betalingsverplichting is voldaan. 

 

8.10 Wanneer de gebruiker niet voldoet aan de betalingsverplichting en de betaling niet binnen 14 (veertien) dagen na de overeenkomst voldoet is de gebruiker in gebreke.

 

8.11 Indien de gebruiker de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Deex een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning wordt in rekening gebracht aan de gebruiker. Wanneer de gebruiker binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

8.12 Kortingen of acties hebben betrekking op het eerste termijn van de looptijd van het contract, tenzij anders vermeld. Verlenging van de overeenkomst is op basis van de op dat moment geldende volledige tarieven. Deex behoudt zich het recht om het aanbod en de prijzen te wijzigen. Bij bestaande contracten zal een wijziging ingaan op het moment dat de volgende termijn in gaat. Deex zal de gebruiker hiervan op de hoogte brengen binnen een redelijk termijn van tenminste 6 weken voor verlenging van de nieuwe contractduur.

 

 

9. Herroepingsrecht

 

9.1 Als consument gebruiker van Deex bestaat het wettelijk recht om binnen 14 (veertien dagen) na het aangaan van de overeenkomst deze te herroepen. Dit dient de gebruiker ondubbelzinnig door te geven aan Deex, digitaal of schriftelijk.

 

9.2 Bij herroeping van de overeenkomst zal Deex het bedrag wat reeds is voldaan binnen 14 dagen terug boeken op de rekening waarmee de betaling is voldaan.

 

9.3 Wanneer de gebruiker binnen het termijn van herroeping een registratie van een domeinnaam heeft aangevraagd of de registratie al voltooid is behoudt Deex het recht deze kosten in mindering te brengen op het terug te boeken bedrag. Dit geldt ook wanneer de domeinnaam voor de eerste periode zonder extra kosten is aangeboden.

 

 

10. Beperking aansprakelijkheid

 

10.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is Deex slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de gebruiker de afgelopen zes maanden heeft betaald alvorens de schadebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

 

10.2 Deex is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of elke andere vorm van indirecte schade.

 

10.3 Deex is nooit aansprakelijk in het geval van door overmacht ontstane schade. In het geval van overmacht zal Deex niet aansprakelijk zijn voor het uitkeren van een vergoeding. In de volgende gevallen is er in ieder geval sprake van overmacht, maar dit is hiertoe niet beperkt. Er is in ieder geval sprake van overmacht bij storingen of uitvallen van internet, telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

10.4 Voorwaarde om aanspraak te maken op enige recht van schadevergoeding is dat dit schriftelijk dient te worden gemeld aan Deex binnen 30 dagen na ontdekking.

 

 

11. Overeenkomst wijzigen en opzeggen

 

11.1 Deze overeenkomst gaat in zodra de gebruiker een account aanmaakt op Deex en hiermee gebruik maakt van onze diensten, dit geldt voor onbepaalde tijd.

 

11.2 De gratis diensten aangeboden door Deex kunnen te allen tijde worden beëindigd en verwijderd. Een account op Deex kan alleen worden verwijderd als hier een gratis website aan is gekoppeld. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een betaald pakket zijn de volgende voorwaarden voor verwijderen en opzegging van toepassing.

 

11.3 De overeenkomst voor betaalde pakketten wordt steeds verlengd voor de periode van de oorspronkelijk overeengekomen looptijd, tenzij de gebruiker uiterlijk een maand (30 dagen) voor het verstrijken van de looptijd opzegt. Als de gebruiker geen bezwaar maakt tegen verlenging, door het contract binnen de opzegtermijn op te zeggen, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker akkoord is met verlenging met bijbehorende betaalverplichting.

 

11.4 Kortingen of acties hebben, tenzij anders bepaald, betrekking op het eerste termijn van de looptijd van het contract. Verlenging van de overeenkomst geschiedt vervolgens tegen de op dat moment geldende volledige prijs. Wij behouden ons het recht voor ons aanbod en de prijzen te wijzigen.

 

11.5 De gebruiker kan de opzegging schriftelijk of per e-mail doorgeven aan Deex binnen de geldende opzegtermijn. 

 

11.6 Bij opzegging of verwijdering vóór het verstrijken van de looptijd worden vooruitbetaalde bedragen niet teruggestort.

 

11.7 Bij opzegging van de overeenkomst van een betaald pakket kan de gebruiker gebruik blijven maken van de gratis functionaliteiten. Deex behoudt het recht om betaalde functionaliteiten per direct na opzegging van het pakket op te heffen.

 

11.8 Wijzigen van een pakket is tijdens de contractduur alleen mogelijk wanneer het gaat om een wijziging naar een duurder, uitgebreider pakket (upgrade).  Deze wijziging gaat in op het moment dat de betaling is voldaan.

Wijzigen naar een goedkoper of gratis pakket (downgrade) is alleen mogelijk aan het einde van de looptijd binnen het termijn voor opzegging.

 

 

12. Wijzigingen voorwaarden

 

12.1 Deze voorwaarden alsook de prijzen mag Deex steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.

 

12.2 Deex zal wijzigingen of aanvullingen aan deze voorwaarden in ieder geval dertig dagen voor inwerktreding aankondigen via de dienst en/of via e-mail zodat de gebruiker daar kennis van kan nemen.

 

12.3 Wanneer de gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum van inwerktreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerktreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

 

13. Overige bepalingen

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


 

14. Definities van gebruikte termen

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Deex: handelsnaam van het bedrijf Xless Design gevestigd te Veendam op de Plevierstraat 23, 9644VR in Veendam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62164201. BTW-nummer: NL219531444B01

 

Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een contract van 12 maanden).

 

Klant, gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Deex een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Deex daarover in onderhandeling treedt of gebruik maakt van de door Deex geboden services en diensten.

 

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

 

Versie:

12-08-2020